Skolen

Kontaktinformasjon
Historikk
Personalet
DNS - Den Naturlige Skolesekken
Helsefremmende skole
ASK - Active Smarter Kids

Praktisk informasjon

Skoleruta
Skoledagen
Skolemelk
Transponder
Skjema
Ordensreglement

FAU

Innkallinger/referater
Styre

SFO

Om SFO
Priser
Vedtekter
Søknad

Lenker

it's learning
Overskrift: BBU
Bilde: BBU
Knapp: UkeplanerKnapp: Om skolen

Nordhus skoles historie

Nordhuselevene flyttet inn i eget skolehus i januar 1904. Det som i dag kalles «gammelskola».
Skolen var da to-delt og loftet på «gammelskolen» ble også tatt i bruk.

I 1925 økte elevtallet ved skolen og det ble bestemt at skolen skulle tre-deles. Det ble da behov for en lærer mer. På denne tiden fikk elevene undervisning i perioder i løpet av året. 12 ukers undervisning i året var kravet og lærerne reiste rundt til ulike skoler for å undervise.

Etterhvert ble det vedtatt at taket skulle løftes på «gammelskolen» slik at man fikk to klasserom med full høyde. «Gammelskolen» står fremdeles på skoletunet og det er planer om å lage skolemuseum av dette.
Det ble også tatt til ordet for en utvidelse av skolen. Ingen av delene ble realisert.

På 50-tallet ble skolen for liten og kommunen leide «lillesalen» på ungdomshuset til 1. og . 2 klasse. Der var de fram til 1966 da dagens skolebygg ble tatt i bruk.

I 1991 ble det gjort endringer for å gi skolen en universell utforming med tanke på funksjonshemmede elever. I 2010 ble skolen påbygd med flere klasserom.

I tillegg har skolen gjennom årene bygd seg opp et flott uteområdet sør for skolen.
Der er det fasiliteter som hytte, naust, båter etc. Dette området brukes mye av både skolen og barnehagene.

Også i tidligere tider var det ulike årsaker til fravær. I Blad av Brønnøy historie 2006, nevnes det blant annet.

- Arbeid og sykdom i heimen
- Hadde ikke sko
- Måtte hjelpe mor å vaske rundt
- De manglet båt
- Borte grunnet matmangel
- Borte p.g.a fattigdom
- Fordi de jobbet på berget (klippfiskberget på Sørneset)
- Mangel på vilje

Det er heldigvis sjelden vi får slike meldinger nå for tiden.